IJsland Geardropper

Autohuur IJsland (Europcar / Höldur)

Autohuurvoorwaarden

Leeftijd en rijbewijs:
1) De huurder/bestuurder van een personenauto of een jeep moet minimaal 20 jaar oud zijn en minimaal een jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.
2) De huurder/bestuurder van een luxe auto moet minimaal 23 jaar oud zijn en het rijbewijs minimaal een jaar in bezit hebben.
3) De huurder/bestuurder van een groter voertuig dat volgens de wet te allen tijde een verlengd rijbewijs vereist, dient zich te presenteren:
de juiste licentie bij aanvang van de verhuur.

Betalingswijze:
4) Een geldige creditcard van de huurder is vereist. Visa & MasterCard-creditcards worden geaccepteerd. Bij het begin van alle verhuur wordt een afdruk van een creditcard gemaakt
om veiligheidsredenen, zelfs wanneer een voucher de kosten van de huur dekt. Deze afdruk van uw creditcard kan worden gebruikt om alle extra kosten te betalen,
inclusief extra km, extra verzekeringen, parkeergelden en tolgelden evenals parkeerboetes en boetes als gevolg van het overtreden van verkeerswetten,
schade, het opnieuw vullen van de tank of kosten als gevolg van het gebruik van het gehuurde voertuig.

Verplichtingen van de huurder:
5) De huurder gaat akkoord met de bepalingen van de huurovereenkomst en heeft hiervan een afschrift ontvangen.
6) De huurder zal het voertuig teruggeven:
a) Met alle bijlagen, inclusief banden, gereedschap, documenten, kaarten en andere items die zich bij aanvang van de huur in of op het voertuig bevonden, in de
dezelfde staat als bij ontvangst, behoudens normale gebruiksslijtage. Als er iets ontbreekt, gaat de huurder ermee akkoord dat de kostprijs
individuele items die niet aanwezig zijn bij het inleveren van het voertuig, worden in rekening gebracht op zijn of haar creditcard. Hetzelfde geldt als extra onderdelen die
bij het voertuig zijn geleverd, ontbreken bij het inleveren van het voertuig of indien deze in een onbevredigende staat worden geretourneerd, d.w.z. deze items worden in rekening gebracht op
de creditcard van de huurder.
b) Op de in de huurovereenkomst genoemde datum en tijd, tenzij later anders is overeengekomen.
7) Als de huurder de voorwaarden van dit contract schendt of de auto niet inlevert op het overeengekomen tijdstip volgens de lease, of niet
zijn voornemen tot verlenging van de huurovereenkomst verklaart, is de verhuurder of de politie bevoegd het voertuig zonder nadere ingebrekestelling terug in bezit te nemen en op de
kosten van de huurder. Verlenging van de huurovereenkomst is afhankelijk van de toestemming van de verhuurder. Als de huurder het voertuig 1 uur of later na de lease terugbrengt
is verstreken, is de verhuurder bevoegd om tot 24 uur huur te eisen onder de voorwaarden van de huurovereenkomst. Voor elke dag die daarna begint,
verhuurder mag alle kosten innen volgens de prijslijst van verhuurder.
8) Het rijden met huurauto's op wegen of circuits zonder wegnummer is verboden. Personenauto's en 2WD-voertuigen zijn ten strengste verboden op de weg
die zijn gemarkeerd met een F op openbare kaarten, evenals het rijden met Kjölur (weg 35) of Kaldidalur (weg 550). Rijden op F-wegen is alleen toegestaan op
4X4 (vierwielaandrijving) jeeps die volgens de verhuurder geschikt zijn om op dergelijke wegen te rijden. Bij overtreding van dit artikel machtigt verhuurder
boetes te innen van de huurder, gelijk aan het bedrag van het eigen risico zoals vermeld in de prijslijst van de verhuurder op enig moment. de bovengenoemde
boetebepaling laat de aansprakelijkheid van de huurder voor schade onverlet. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om informatie over de weg te verkrijgen
omstandigheden tijdens het reizen, evenals weersvoorspellingen en algemene waarschuwingen.
9) Het voertuig moet voorzichtig worden behandeld en bestuurd. Alleen degenen die op de eerste pagina van de overeenkomst als chauffeur worden genoemd, zijn bevoegd om:
de auto rijden. Indien de huurder het voertuig op een andere plaats dan in deze huurovereenkomst vermeldt, mag de verhuurder kosten in rekening brengen
huurder volgens de prijslijst van de verhuurder voor de kosten veroorzaakt door het ophalen van het voertuig. Als het voertuig niet met een volle brandstoftank wordt ingeleverd
verhuurder is bevoegd het tanken van het voertuig volgens de prijslijst van verhuurder in rekening te brengen bij de huurder. De huurder is aansprakelijk voor schade
als gevolg van het gebruik van de auto waarvoor geen vergoeding wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij. Dit omvat schade aan de
auto en/of letsel aan passagiers als gevolg van het volgende:
a) O-wegrijden, bijvoorbeeld op paden en sporen, op stranden, in gebieden die alleen bij eb toegankelijk zijn, of in andere ongebaande gebieden.
b) Gebruik van het voertuig dat in strijd is met de IJslandse wet en/of de bepalingen van de leaseovereenkomst of rijden onder invloed van bedwelmende middelen.
c) Rijden in of over rivieren of andere waterwegen. Dergelijk rijden is volledig de verantwoordelijkheid van de huurder.
d) Rijden in oevers van sneeuw en ijs.
10) In het geval van een aanrijding of ongeval moet de huurder het incident onmiddellijk melden aan de verhuurder, de bevoegde politie-instanties, of
firma die zorg draagt voor het doen van aangiften van ongevallen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de huurder dat een dergelijke verklaring wordt afgelegd in alle gevallen van aanrijding
of ongeval.
11) Het aantal kilometers (km) dat het voertuig heeft gereden terwijl het leasecontract van kracht is, wordt bepaald door het aflezen van een normale meegeleverde kilometerteller
met het voertuig door de fabrikant. Huurder zal verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als de teller defect is of stopt
functioneren tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.
12) Verhuurder is niet verantwoordelijk voor verdwijning of beschadiging van zaken die huurder of enig ander achterlaat of vervoert
met het voertuig.
13) De huurder stemt ermee in om de verhuurder op verzoek te betalen:
a) een borgsom ter hoogte van de geschatte kosten van het huren van de auto.
b) alle kosten die de verhuurder maakt als hij het voertuig terug moet brengen naar zijn bedrijf, in het geval dat het ergens is achtergelaten
zonder toezicht, ongeacht de staat van het voertuig, de wegen of het weer. Op dezelfde manier is de huurder verantwoordelijk
voor alle kosten als gevolg van transport van het voertuig in geval van schade veroorzaakt door de huurder. 14) De huurder is niet bevoegd reparaties te laten uitvoeren
of wijzigingen aan het voertuig of zijn accessoires aan te brengen, of om het voertuig als enige vorm van zekerheid te stellen, zonder de voorafgaande toestemming van de verhuurder.
15) De huurder is aansprakelijk voor alle parkeergelden en tolgelden, evenals voor parkeerboetes en boetes als gevolg van het overtreden van verkeerswetten.
16) De verhuurder behoudt zich het recht voor om een vergoeding van de huurder te innen, in rekening gebracht op zijn of haar creditcard, volgens de prijslijst van de verhuurder,
verhuurder moet boetes betalen voor de huurder en/of de autoriteiten informeren over de huurder vanwege verkeersovertredingen.
17) Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken om tegen betaling passagiers te vervoeren, aan anderen uit te lenen of in onderverhuring te brengen.
18) Als de huurder de kennisgevingen van de verhuurder negeert om de auto binnen te brengen voor olieverversing, service-inspectie of verplichte voertuiginspectie,
verhuurder mag een nalatigheidstoeslag innen volgens de tarieven van Höldur.
19) Indien de huur voor het overeengekomen tijdstip volgens de overeenkomst eindigt, mag de verhuurder het volledige saldo van de huurovereenkomst innen.

Verplichtingen van de verhuurder:
20) Verhuurder verplicht zich het voertuig op het afgesproken tijdstip af te leveren en ervoor te zorgen dat het voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
21) Indien het voertuig defect raakt, zal verhuurder de huurder zo spoedig mogelijk een vergelijkbaar voertuig ter beschikking stellen. Als de schade gering is,
huurder is bevoegd om reparaties aan het voertuig te laten verrichten na verkregen toestemming van verhuurder.
22) De verhuurder zal de huurder informeren over de inhoud van de overeenkomst, in het bijzonder wat betreft de verplichtingen die de huurder op zich neemt door
het ondertekenen.
23) De verhuurder zal de buitenlandse huurder informeren over IJslandse verkeersregels, verkeersborden en voorschriften die het rijden op de weg verbieden.
De verhuurder zal met name wijzen op de gevaren van dieren op de wegen.
24) Indien verhuurder het gebruik van het voertuig wat betreft uitrusting en/of condities wil beperken, dient dit schriftelijk te gebeuren bij de
huurovereenkomst is getekend. Verhuurder verplicht zich voor zijn bedrijfsvoering een geldige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Verzekering:
25) De leasesom/huursom is inclusief verplichte autoverzekering, inclusief aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering voor de bestuurder en
passagiers.
26) De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal bestaan uit het bedrag dat op enig moment door de IJslandse wet is bepaald.
27) De huurder kan een aparte ongevallenverzekering (CDW) afsluiten. In deze polis staat per schadegeval het aftrekbare bedrag vermeld.
28) Elk eigen risico geldt slechts voor één incident. In gevallen van meer schade die duidelijk niet op hetzelfde moment is opgetreden,
eigen risico CDW geldt slechts voor één incident.
29) Welke verzekeringen CDW, SCDW en ZERO dekken niet:
a) Opzettelijke schade of schade door grove schuld van de bestuurder.
b) Schade als gevolg van het feit dat de bestuurder onder invloed is van alcohol, genotsmiddelen of kalmerende middelen, of op een andere manier niet in staat is om te rijden
het voertuig op een veilige manier.
c) Schade door racen of proefrijden.
d) Schade als gevolg van oorlog, revolutie, burgerlijke onrust of rellen.
e) Schade door dieren.
f) Gaten gebrand in stoelen, tapijten of matten.
g) Schade die alleen betrekking heeft op wielen, banden, ophanging, accu's, glas (anders dan ruiten), radio's of verlies door diefstal van onderdelen van het voertuig en
schade die hieruit voortvloeit.
h) Schade veroorzaakt door het rijden op oneffen wegen aan de transmissie, aandrijving, andere onderdelen van het voertuig die zich in of aan het chassis bevinden; schade
aan het chassis als gevolg van het schrapen van de bodem op oneffen wegen als gevolg van het achterlaten van richels door de nivelleermachines; stenen in de
wegdek of op de berm van de weg. Hetzelfde geldt voor schade die ontstaat wanneer stenen worden opgeworpen en tegen de onderkant van
het voertuig tijdens het rijden.
i) Schade als gevolg van het rijden op plaatsen waar autoverkeer verboden is, zoals paden, sporen, oevers van sneeuw, ijs, niet overbrugde rivieren of
beken, stranden, plaatsen die alleen bij eb toegankelijk zijn, of andere ongebaande gebieden.
j) Schade veroorzaakt door zand, grind, as, puimsteen of ander aardmateriaal dat op het voertuig wordt geblazen, alleen SADW (Sand and Ash
Damage Waiver) dekt dergelijke schade - raadpleeg de Algemene bepalingen.
k) Indien het voertuig over zee wordt vervoerd, wordt geen vergoeding uitgekeerd voor schade veroorzaakt door opspattend zeewater/zeewater.
l) Schade aan personenauto's en/of 2wd-voertuigen veroorzaakt door het rijden op wegen die zijn gemarkeerd met een F op openbare kaarten en het rijden op Kjölur
(weg 35) of Kaldidalur (weg 550)
m) Verlies van de verhuurder door diefstal van het voertuig.
n) Waterschade aan het voertuig.
In andere gevallen wordt verwezen naar de algemene bepalingen voor ongevallen-/all-risk verzekeringen.

Algemene bepalingen:
30) Verzekering: De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is gelijk aan het bedrag dat telkens wordt bepaald door de IJslandse wet. De huurder is volledig
aansprakelijk voor alle schade aan de auto. Door de aanschaf van een Collision Damage Waiver (CDW) kan de huurder zich verzekeren tegen de
uitbetaling van de bestuurdersaansprakelijkheid; de hoogte van de eigen risicovergoeding is volgens de prijslijst van de verhuurder op dat moment en staat ook vermeld op de
voorzijde van deze huurovereenkomst. Als de huurder al een CDW-verzekering heeft afgesloten, kan hij/zij Super Collision Damage kopen
Waiver (SCDW) verzekering en verlaagt daarmee het eigen risico verder. Sand & Ash Damage Waiver (SADW) dekt schade veroorzaakt door zand
of asstorm. Grind Protection (GP) dekt schade aan de voorruit en koplampen veroorzaakt door stenen of grind. Diefstalvrijstelling (THW)
dekt schade aan het voertuig als het wordt gestolen wanneer het geparkeerd staat met de deuren op slot, alle ramen gesloten en de sleutels er niet in.
dekt geen schade veroorzaakt door inbraak en evenmin het verlies van persoonlijke eigendommen van de huurder of passagiers. Nul
Excess Cover (ZERO) reduceert alleen het eigen risico van de SCDW & SADW tot nul. Zero Excess Cover bevrijdt de huurder niet
van enige aansprakelijkheid in gevallen waarin deze autoverhuurvoorwaarden worden geschonden. Eigen risico van aanvullende verzekeringen staat vermeld in de prijslijst verhuurders.
31) Geen enkele verzekering dekt echter schade aan de onderkant van het gehuurde voertuig of banden, noch schade als gevolg van het rijden door rivieren of
enige vorm van waterval of schade veroorzaakt door natuurrampen, CDW, SCDW, SADW, GP, THW of ZERO dekken dergelijke schade niet. Zo een
schade is altijd de volledige verantwoordelijkheid van de huurder. Lees meer over verzekeringen in de artikelen hierboven.
32) De verzekering in deze overeenkomst wordt geleverd door Vátryggingafélag Íslands hf. (VÍS), ID-nr. 690689-2009, Ármúla 3, 108 Reykjavík, IS. De
huurder gaat ermee akkoord dat de verzekeringsmaatschappij op de hoogte wordt gesteld van deze huurovereenkomst en haar partijen. Höldur ehf. / Bílaleiga Akureyar treedt alleen op
als distributeur. Verzekeringsprijzen zijn inclusief administratiekosten en commissie van Höldur ehf. Verzekeringsvoorwaarden van VÍS nr. BA10 en BK10,
die geldig zijn voor deze overeenkomst, kunt u vinden op de homepage van VÍS, www.vis.is. Voor algemene informatie over de verzekering (IPID) zie ook:
De homepage van VÍS,. Klachten over uitkeringen en voorwaarden kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Verzekeringen.
Meer informatie is te vinden op de homepage van CBI Financieel Toezicht, www.fme.is.

GPS-volgapparatuur:
33) De volgende gegevenspunten worden verzameld van elk voertuig dat door Höldur ehf wordt gevolgd. via diensten geleverd door een telematicadienst
Aanbieder: Positie, snelheid, versnelling, impactgegevens (locatie, g-kracht en richting van impact) en de identifier van het apparaat in het voertuig.
Deze gegevens worden verzameld om de volgende redenen: Opsporing en preventie van verlies of diefstal van de bedrijfswagens, beheer van
verzekeringsclaims, identificatie van ongeoorloofde voertuigbewegingen, monitoring en verbetering van het rijgedrag en beheer van klanten
van de voertuiginventaris. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van Höldurs.

Algemene voorwaarden:
34) De huurder bevestigt met zijn of haar handtekening op deze huurovereenkomst dat hij of zij het voertuig en de bijlagen in goede staat heeft ontvangen.
voorwaarde.
35) Het ondertekenen van deze huurovereenkomst is gelijk aan de handtekening van de huurder voor een creditcardtransactie vanwege betalingen van kosten die verhuurder
ten laste van de creditcard van huurder en terecht door verhuurder wordt geclaimd volgens de bepalingen van deze huurovereenkomst.
36) Deze huurovereenkomst zal altijd in het voertuig aanwezig zijn en is onder verantwoordelijkheid van de huurder.
37) Aanvullingen op en wijzigingen van de voorwaarden en bepalingen van deze huurovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden.
38) IJslands recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn gemaakt op basis van bovengenoemde voorwaarden. Dit omvat alle vorderingen tot schadevergoeding die
gemaakt. Dit geldt zowel voor de grondslag als voor de berekening van de vergoeding. Hetzelfde geldt voor schadeclaims op basis van aansprakelijkheid
buiten deze overeenkomst. Indien er juridische geschillen ontstaan over de huurovereenkomst, zullen deze worden gehoord voor de rechtbank van verhuurder.
39) Er zij op gewezen dat geschillen tussen partijen bij de huurovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie van de
IJslandse Consumentenbond en de IJslandse Vereniging voor Reisindustrie.